Tư vấn Dịch vụ văn phòng
 
Tổng đài hỗ trợ
(08) 372 44 404

Ngày 2/5/2018, đại diện ITP và Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương đã ký thỏa thuận hợp tác về việc triển khai các hoạt động chung về nghiên cứu khoa học, hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, kết nối chuyển giao công nghệ cho tỉnh Bình Dương. Về mục tiêu chung, hai bên mong muốn đạt được (1) hỗ trợ, tư vấn giúp tỉnh Bình Dương xác định lĩnh vực ưu thế để xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương, (2) tăng cường hợp tác nghiên cứu ứng dụng, đặc biệt là trong nghiên cứu ứng dụng các công nghệ chủ chốt của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 phục vụ các nhu cầu cụ thể của Bình Dương.