Tư vấn Dịch vụ văn phòng
 
Tổng đài hỗ trợ
(08) 372 44 404

Ngày 23/4/2018, đại diện ITP và đại diện Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh đã ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2018-2022. 

Trong giai đoạn tới, hai bên mong muốn sẽ cùng hợp tác, phối hợp triển khai các hoạt động chung về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ tỉnh Tây Ninh.

1. Hợp tác phát triển hỗ trợ Tây Ninh từng bước xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương, tập trung vào các lĩnh vực Tỉnh có thế mạnh. Trong đó hướng đến hoàn thiện và xây dựng cơ chế chính sách tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc kiến tạp hệ sinh thái khởi nghiệp Tỉnh; tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp thông qua các chương trình ươm tạo công nghệ, cũng như kết nối với các đối tác chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp Tây Ninh; xây dựng được mô hình mẫy Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nông nghiệp, du lịch tại địa phương.

2. Tăng cường hợp tác nghiên cứu ứng dụng, đặc biệt là trong nghiên cứu ứng dụng các công nghệ chủ chốt của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 phục vụ các nhu cầu cụ thể của Tây Ninh.