Tư vấn Dịch vụ văn phòng
 
Tổng đài hỗ trợ
(08) 372 44 404

Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam là một quỹ xã hội phi lợi nhuận nhằm mục đích khuyến khích, thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức, công dân, nhà khoa học Việt Nam có nguyện vọng, ý tưởng, phương án khởi nghiệp doanh nghiệp, đầu tư phát triển kinh tế, sản xuất – kinh doanh dựa trên nền tảng ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất các sản phẩm, hàng hoá phục vụ đời sống.

Chức năng cơ bản của Quỹ là sử dụng nguồn vốn của Quỹ để thực hiện các hoạt động hỗ trợ, tài trợ, khuyến khích tổ chức, nhà khoa học, cá nhân là công dân Việt Nam khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học và công nghệ, sản xuất-kinh doanh, phát triển kinh tế trên nền tảng ứng dụng, phát triển, đổi mới khoa học và công nghệ.

Các hình thức hỗ trợ của Quỹ: hỗ trợ, tài trợ về vốn, vật tư, kỹ thuật, trang thiết bị, tư vấn, kết nối đối tác, mở rộng thị trường, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, thực hiện các chương trình, dự án kinh doanh, dịch vụ, thương mại hoá sản phẩm, xúc tiến chuyển giao, đầu tư đổi mới hoàn thiện công nghệ và tổ chức các buổi diễn đàn, hội nghị, hội thảo, dự án bảo trợ. Quỹ có thể hỗ trợ bằng tiền mặt hoặc hỗ trợ theo nguyện vọng, yêu cầu phù hợp có giá trị tương đương tiền mặt.

Đối tượng hỗ trợ của Quỹ bao gồm:

- Công dân, nhà khoa học Việt Nam; tổ chức, nhóm nhà khoa học có nhu cầu, nguyện vọng, ý tưởng, ước mơ lập nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học và công nghệ, phát triển kinh tế, sản xuất-kinh doanh trên nền tảng ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ .

- Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được thành lập, tổ chức, hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Khoa học và Công nghệ thực hiện ứng dụng nghiên cứu khoa học và xúc tiến chuyển giao, đổi mới công nghệ ở Việt Nam mới thành lập trong thời gian từ 01 đến 03 năm trở lên đang khó khăn về vốn, kiến thức, kỹ thuật, trang thiết bị, mở rộng quy mô, tạo lập thị trường, v.v.

Về điều kiện nhận hỗ trợ, tài trợ của Quỹ: thực hiện hỗ trợ, tài trợ theo danh sách đề xuất của các tổ chức, cá nhân, nhà khoa học có nguyện vọng khởi nghiệp doanh nghiệp KH&CN và có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền các cấp. Quỹ cũng thực hiện hỗ trợ trên cơ sở độc lập khảo sát, đánh giá nhu cầu, nguyện vọng, khả năng, năng lực, chuyên môn thực hiện kết hợp với đặc thù, thế mạnh của vùng, địa phương để xác định tính khả thi, hiệu quả của phương án, dự án khởi nghiệp doanh nghiệp.