Tư vấn Dịch vụ văn phòng
 
Tổng đài hỗ trợ
(08) 372 44 404
Thời gian: 17-10-2021
[𝐄𝐧𝐠𝐥𝐢𝐬𝐡 𝐛𝐞𝐥𝐨𝐰]
 
Chương trình tập huấn “ Tài chính căn bản và Pitching” là chương trình tập huấn riêng biệt dành cho Top 10 Bảng Sinh viên & TOP 10 Bảng Phổ thông tại Vòng 5 – Tỏa sáng Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp CiC2021. Chương trình nhằm giúp các nhóm dự án có cái nhìn tổng quan về các khía cạnh tài chính trong việc vận hành dự án và cách thức pitching gọi vốn.
 
𝟏. 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐝𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐡𝐮𝐚̂́𝐧:
- Tổng quan về tài chính doanh nghiệp;
- Vốn khởi nghiệp;
- Định giá doanh nghiệp khởi nghiệp:
• Phương pháp định giá doanh nghiệp khởi nghiệp khi gọi vốn
• Các nhân tố chính ảnh hưởng đến việc định giá
• Nhà đầu tư tìm kiếm điều gì từ kế hoạch tài chính
- Chia sẻ về cách thức pitching gọi vốn.
Bên cạnh đó, chương trình còn tạo cơ hội cho các bạn thí sinh thực hành và nhận những ý kiến đóng góp từ diễn giả và các đội thi khác.
 
𝟐. Đ𝐨̂́𝐢 𝐭𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚: TOP 10 Bảng Sinh Viên & TOP 10 Bảng Phổ thông.
 
𝟑. 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: 17.10.2021
 
𝟒. 𝐇𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜: Trực tuyến.
43
 
----
“Principles of Finance and Pitching” training program is a tailored program for TOP 10 student version and TOP 10 junior version which is organized in Round 5 – SHINE of Creative Idea Challenge CiC 2021.Therefore, all contestants can have an overview of financial knowledge of launching projects and pitching for funding.
 
𝟏. 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞𝐧𝐭:
- The overview of business finance;
- The capital of start-up;
- Start-up assessment;
• Methods of business valuation while funding;
• Major elements relating to valuation;
• What do investors look for in financial planning?
- Sharing about the knowledge of funding.
Besides, it is an opportunity for all candidates to practice and get valuable feedback from well-known speakers and other teams.
 
𝟐. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐧𝐭𝐬: Candidates from TOP 10 student version and TOP 10 junior version.
 
𝟑. 𝐓𝐢𝐦𝐞: 17.10.2021
 
𝟒. 𝐌𝐞𝐭𝐡𝐨𝐝: Online
Let’s follow the CiC fanpage to update the latest information about the contest!