Tư vấn Dịch vụ văn phòng
 
Tổng đài hỗ trợ
(08) 372 44 404
Thời gian: 08-09-2021

Vòng 4 của Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp – CiC 2021 mang tên “Bứt phá” sẽ diễn ra từ 13/8 – 12/9/2021.


- Thí sinh sẽ tham dự khóa học iStartX Bootcamp trong 3 ngày cho TOP 25 Bảng Sinh Viên & TOP 30 Bảng Phổ thông.

- Sau đó, các nhóm sẽ nộp bài thi và thuyết trình trước Ban giám khảo để được chọn vào Chung kết.

- Cụ thể từng chương trình như sau:

 

A. Khóa học iStartX Bootcamp

1. Thời gian: 18 - 20/8/2021;

2. Hình thức: Trực tuyến;

3. Nội dung:

- Hỗ trợ các nhóm hoàn thiện về kỹ năng đổi mới sáng tạo: khám phá, xác định phân khúc khách hàng, hoàn thiện sản phẩm;

- Các case-study về mô hình kinh doanh tiêu biểu, thiết kế các giá trị ưu việt và tuyên bố giá trị;

- Kênh phân phối/ Quan hệ khách hàng/ Mô hình dòng doanh thu; Các đối tác/nguồn lực chính/hoạt động và cấu trúc chi phí chính.

Bên cạnh đó, chương trình còn là sự kết hợp truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức thực tiễn của các những nhà kinh doanh, những nhà cố vấn cho từng dự án. Trong vòng 4, mentor và mentee sẽ bắt cặp với nhau và tham dự hoạt động mentoring.

B. Cách thức nộp bài 

- Sau khóa học iStartX Bootcamp, các nhóm sẽ nộp:

+ 1 file mô hình kinh doanh và thông tin nhóm;

+ 1 slide thuyết trình.

- Hạn chót: 23h59’, 05/9/2021;
- Chi tiết vui lòng đọc trong file thể lệ vòng 4.

 

C. Pitching chọn TOP 5 Bảng Tiếng Việt, TOP 5 Bảng Tiếng Anh, TOP 10 Bảng Phổ thông


- Thời gian: Ngày 11 -12/9/2021;

- Hình thức: Trực tuyến;

- Cách thức thuyết trình: Mỗi nhóm sẽ có:

+ 5 phút: thuyết trình về mô hình kinh doanh và thông tin của dự án.

+ 5 phút: trả lời câu hỏi của ban giám khảo.

- Số lượng nhóm vào Chung kết:


+ Bảng Tiếng Việt: 5 dự án;

+ Bảng Tiếng Anh: 5 dự án;

+ Bảng Phổ Thông: 10 dự án. (Điểm số vòng 4 chiếm 70% số điểm vào vòng 5)

Lưu ý: Tại chung kết, Bảng Tiếng Anh và Bảng Tiếng Việt sẽ gộp lại, cùng tham dự 1 buổi chung kết để tranh giải nhất.

v4 but pha1


Round 4 of Creative Idea Challenge – CiC 2021 called “Breakthrough” will be held from August 13 to September 09, 2021.

- All candidates entering TOP 25 (English version) and TOP 30 (Junior version) will join the 3-day iStartX Bootcamp.

- After that, all groups will submit their exam and have a presentation before the Jury in order to enter the Final.

- More details:

 

A. istartX Bootcamp program


1. Time: 18 - 20/08/2021

2. Method: Online

3. Content:

- Supporting all teams to improve their skills relating to innovation: exploring, identifying market segments, adjusting the product.

- Researching case-study of typical business model, design excellence and value claims

- Distribution/ Customer relationship management/ Revenue model/ Partners/ Main resource/ Main activities and cost structure.

Besides, the program is also an event where businessmen, mentors, and advisors impart their knowledge, know-how, and skills for each project. In round 4, mentor and mentee will pair up and take part in mentoring activities.

 

B. Methods of submission


- After the iStartX Bootcamp program, all teams will submit:

+ A file about Business model canvas and team information;

+ A file about the presentation slide.

- Deadline: 11.59’ pm, 05/9/2021.
- For more details, please read the rule file in Round 4.

 

C. Pitching for choosing TOP 5 - Vietnamese, TOP 5 - English version, TOP 10 - Junior version

- Time: 11 - 12/9/2021.

 

- Methods: Online


- Each team will have:

+ 5 minutes: presenting your Business Model canvas and project information.

+ 5 minutes: answering questions from the Jury.

- Number of projects entering the Final:

+ Vietnamese version: 5 projects

+ English version: 5 projects

+ Junior version: 10 projects. (The score of Round 4 accounts for 70% of the score of Round 5)

Note: In the Final, English and Vietnamese versions will be combined and all teams will attend together to compete for the first prize.