Ngày 22/1/2021, Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM (ITP) và Trung tâm Dịch vụ và Xúc tiến đầu tư ĐHQG-HCM (IPSC) thực hiện ký kết hợp tác nhằm xây dựng các chương trình chuyển đổi số trên các lĩnh vực cho IPSC, đặc biệt là trong công tác quản lý.

Đại diện 2 đơn vị là TS Trương Minh Huy Vũ - Giám đốc ITP và ThS Trần Minh Cường - Giám đốc IPSC đã tiến hành ký kết.

Theo đó, ITP sẽ hỗ trợ IPSC xây dựng các chương trình chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý cơ sở vật chất, hạ tầng, tài sản, nhân sự, dịch vụ; kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp; đồng thời hỗ trợ cung cấp các tiện ích cho giảng viên, viên chức đang sinh sống ở các khu Nhà Công vụ.

itp va ipsc ky ket hop tac chuyen doi so

TS Trương Minh Huy Vũ (trái) ký kết với ThS Trần Minh Cường. Ảnh ĐQHG-HCM