Tư vấn Dịch vụ văn phòng
 
Tổng đài hỗ trợ
(08) 372 44 404

Tạp chí GTVT là đơn vị sự nghiệp có thu, tự trang trải một phần chi phí hoạt động thường xuyên, phần còn lại được ngân sách nhà nước cấp (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động). Tạp chí GTVT trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, hoạt động theo Luật Báo chí, có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ GTVT thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền....

 

Tạp chí GTVT thực hiện chức năng, nhiệm vụ:

- Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giao thông vận tải trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước;

- Trao đổi, phổ biến kinh nghiệm quản lý, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học kinh tế và công nghệ của các cơ quan nghiên cứu, địa phương, đơn vị sản xuất – kinh doanh trong cả nước thuộc lĩnh vực giao thông vận tải;

- Tuyên truyền các kết quả, thành tựu khoa học kinh tế và công nghệ của các cơ quan nghiên cứu, địa phương, đơn vị sản xuất – kinh doanh trong cả nước thuộc lĩnh vực giao thông vận tải trong cả nước;

- Giới thiệu những kinh nghiệm quản lý, thành tựu khoa học kinh tế và công nghệ nổi bật thuộc lĩnh vực giao thông vận tải của thế giới;

- Là diễn đàn của các nhà quản lý, nhà khoa học và công nghệ về các vấn đề có liên quan đến phát triển khoa học kinh tế và công nghệ thuộc lĩnh vực giao thông vận tải của đất nước.