Trung tâm Dữ liệu ĐHQG-HCM (VNU.DC)

Trung tâm Địa tin học (GEOC)

Học viện Sáng tạo và Kinh tế số (IDEA)