HỢP TÁC – TẬN TÂM – CHUYÊN NGHIỆP

HỢP TÁC – TẬN TÂM – CHUYÊN NGHIỆP

Từ ý tưởng và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về mô hình liên kết Đại học và Công nghiệp tại phía Nam, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đã đề xuất mô hình Khu Công nghệ Phần mềm.

  • Ngày 2 tháng 5 năm 2003 Khu Công nghệ Phần mềm Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Khu CNPM) được ĐHQG-HCM ra Quyết định thành lập; là một tổ chức Khoa học – Công nghệ (KHCN) trực thuộc ĐHQG-HCM, có nhiệm vụ xây dựng môi trường công nghiệp, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong Đại học.
  • Hoạt động của Khu CNPM ĐHQG-HCM tuân theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ.
  • Sau hơn 20 năm thành lập, Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM đã xây dựng đội ngũ gần 40 nhân sự, phân bổ và làm việc tại các phòng ban: Văn phòng, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng Vận hành, Phòng Đối ngoại và Phát triển dự án và các đơn vịtrực thuộc.

BAN GIÁM ĐỐC

Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM, với đội ngũ ban lãnh đạo có chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin – Truyền thông và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

PGS.TS TRẦN MẠNH HÀ
Phó Giám đốc Phụ trách Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM

THS. LÊ NHẬT QUANG
Phó Giám đốc Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC KHU CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM ĐHQG-HCM

TRUNG TÂM ĐỊA TIN HỌC
(GeOC)

TRUNG TÂM KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO ĐHQG-HCM
(IEC)

TRUNG TÂM DỮ LIỆU ĐHQG-HCM (VNU.DC)

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ ỨNG DỤNG
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (CAITA)