HOẠT ĐỘNG

ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG VÀ KỸ NĂNG MỀM

Các hoạt động đào tạo CNTT-TT và kỹ năng mềm tại Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM