ITP thăm và làm việc với Trường Đại học Vinh

ITP visited and worked with Vinh University